Label:   AQM
��������� ��������:
1983 John Duncan & Cosey Fanni Tutti & Chris Carter "Nicki" EP
�1997-2006